Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Retailys

Při registraci k používání jakýchkoli Služeb Retailys souhlasíte s dodržováním definovaných „Obchodních podmínek“. V následujícím dokumentu znamenají všechny následující pojmy příslušnou smluvní stranu Retailys: „my“, „nás“ a „Retailys“.

 

Veškeré služby nabízené společností Retailys jsou v těchto Obchodních podmínkách označovány jako „Služby“. Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do stávajících Služeb se tyto Obchodní podmínky také vztahují. Aktuální verzi Obchodních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na adrese http://www.retailys.cz/vseobecne-obchodni-podminky/. Retailys může čas od času aktualizovat a měnit Obchodní podmínky prostřednictvím zveřejnění aktualizací a změn na webu Retailys. Doporučujeme vám po určité době kontrolovat Obchodní podmínky, zda neobsahují aktualizace nebo změny, které by vás mohly ovlivnit – pokud takové změny nepřijmete, musíte přestat používat naše Služby.

Předtím než začnete používat Služby Retailys, musíte si přečíst a přijmout všechny smluvní podmínky, včetně zásad Zásad férového užívání služeb a Zásad ochrany osobních údajů.

Podmínky používání účtu Retailys

Chcete-li získat přístup k používání Služeb Retailys, musíte se zaregistrovat k účtu Retailys zadáním celého jména a příjmení, platné e-mailové adresy, telefonního čísla a jakýchkoli dalších informací uvedených jako Povinné. 

Retailys může z jakéhokoli důvodu na základě vlastního uvážení odmítnout vaši žádost o účet nebo zrušit stávající účet.

Musíte dosáhnout věku nejméně 18 let nebo věku plnoletosti, který je stanoven zákonem příslušného státu, ve kterém používáte Služby Retailys.

Souhlasíte s tím, že e-mailová adresa, kterou jste zadali při registraci k používání Služeb, bude sloužit jako primární způsob komunikace s vámi.

Jste zodpovědní za bezpečnost vašeho hesla a za veškerou aktivitu a obsah (Materiály) nahrané, shromážděné, vygenerované, uložené, zobrazené, distribuované, přenesené nebo vystavené na vašem účtu nebo které s ním souvisí.

Jakékoli vaše porušení těchto Obchodních podmínek včetně Zásad férového užívání služeb, nebo Zásad ochrany osobních údajů může vést k okamžitému ukončení poskytování Služeb.

Práva k účtu Retailys

Osoba, která uzavírá Smlouvu o poskytování Služeb (Smlouva) je pro účely našich Obchodních podmínek smluvní stranou (Vlastník obchodu), a bude osobou, která je oprávněna používat jakýkoli odpovídající účet, který provozuje v rámci využívání Služeb Retailys. 

Práva vlastníka obchodu (práva na přidělování všech dostupných systémových práv a oprávnění) mohou být podle uvážení Vlastníka obchodu spojena s dalšími osobami (zaměstnanci). Vlastník obchodu může mít ve svém účtu více e-shopů a dalších prodejních kanálů. „Obchodem“ se rozumí internetový obchod nebo fyzická obchody spojené s účtem.

Majitel obchodu odpovídá za veškeré činnosti a neplnění povinností vyplývající z jejich jednání, případně jednání zaměstnanců při plnění povinností podle těchto Obchodních podmínek, jako by to byly vlastní činy, opomenutí nebo neplnění povinností Vlastníka obchodu.

Majitel obchodu a personál jsou označováni jako „Uživatel Retailys“.

Všeobecné podmínky

Než se stanete uživatelem Služeb Retailys, musíte si přečíst, souhlasit a přijmout všechny podmínky obsažené v těchto Obchodních podmínkách, včetně Zásad férového užívání služeb a Zásad ochrany osobních údajů.

Technická podpora týkající se Služeb je poskytována pouze uživatelům Služeb.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Retailys může kdykoli změnit tyto Obchodní podmínky zveřejněním příslušných pozměněných a přepracovaných Obchodních podmínek na webové stránce Retailys a tyto změny Obchodních podmínek jsou účinné ode dne jejich zveřejnění. Pokud nesouhlasíte se změnami Obchodních podmínek, Službu nadále nepoužívejte.

Služby Retailys nesmíte v žádném případě používat k nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně zákonů o autorských právech) nebo zákony, které se na vás vztahují v jurisdikci vašeho zákazníka. Při používání služby a plnění povinností vyplývajících z Obchodních podmínek budete dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a předpisy.

Souhlasíte, že bez výslovného písemného souhlasu společnosti Retailys nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo využívat jakoukoli část Služeb.

Dotazy týkající se Obchodních podmínek zasílejte na helpdesk Retailys.

Berte na vědomí, že vaše Materiály mohou být přenášeny nešifrované a mohou zahrnovat přenosy v různých sítích a změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše používání Služeb, včetně informací přenášených nebo uložených v Retailys, se řídí jeho Zásadami ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky mohou být k dispozici také v jiných jazycích než v češtině. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo konfliktů mezi těmito českými Obchodními podmínkami a Obchodními podmínkami dostupnými v jiném jazyce je výchozí verzí anglická verze Obchodních podmínek podmínek na http://www.retailys.cz/vseobecne-obchodni-podminky/.

Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část ustanovení v těchto Podmínkách z jakéhokoli důvodu považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakémkoli ohledu, pak taková neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádné jiné ustanovení Obchodních podmínek. Služba a podmínky užívání Služeb budou vykládány tak, jako by takové neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nebo jeho část nikdy nebylo součástí těchto podmínek.

Práva společnosti Retailys

Vyhrazujeme si právo změnit nebo ukončit Služby z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění. Nejsme povinni poskytovat žádné Služby nebo funkce v jakékoli jurisdikci. 

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, odstranit Materiály a pozastavit nebo zrušit váš Retailys účet, pokud zboží nebo služby nabízené prostřednictvím vašeho e-shopu nebo Materiály nahrané nebo zaslané do e-shopu porušuje naše Zásady férového užívání služby nebo tyto Obchodní podmínky.

Retailys neprovádí předběžnou kontrolu Materiálů a je na našem výhradním rozhodnutí odmítnout nebo odstranit jakékoli Materiály použité v rámci využívání Služeb Retailys.

Vyhrazujeme si právo poskytovat naše služby vašim konkurentům a neslibujeme exkluzivitu v žádném konkrétním segmentu trhu. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zaměstnanci a smluvní partneři Retailys mohou být také zákazníky / obchodníky využívající Služby, a mohou být vašimi konkurenty, nesmí však za žádných okolností zneužívat vámi poskytnuté důvěrné informace.

V případě nejasností ohledně vlastnictví účtu si vyhrazujeme právo vyžádat si dokumentaci k určení nebo potvrzení vlastnictví účtu.

Důvěrnost informací

„Důvěrné informace“ zahrnují (nejen) veškeré informace spojené s podnikáním klienta nebo partnera, neveřejně známé informace včetně konkrétních obchodních informací, technických procesů a vzorců, softwaru, seznamů zákazníků, seznamů potenciálních zákazníků, jmen, adres a další informace týkající se aktuálních i potenciálních zákazníků, návrhů produktů, prodejů, nákladů (včetně všech příslušných poplatků za zpracování), ceníků a dalších nepublikovaných finančních informací, obchodních plánů a marketingových údajů a jakýchkoli dalších důvěrných a vlastnických informací, ať už jsou nebo nejsou označeny jako důvěrné nebo proprietární.

Každý klient, partner nebo jiný uživatel Služeb a společnost Retailys souhlasí s použitím důvěrných informací druhé strany pouze tak, jak je to nezbytné pro plnění jejích povinností podle těchto Obchodních podmínek a v souladu s jakýmikoli dalšími závazky plynoucími z těchto Obchodními podmínkami.

Vymezení odpovědnosti

Jste zcela srozuměni, chápete a souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném platnými zákony nebude Retailys odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně, ale nejen, škod za ušlý zisk, jiných nehmotných ztrát a dalších následků vyplývajících z použití nebo nemožnosti využívat Služby.

V rozsahu povoleném platnými zákony nesmí Retailys ani jeho dodavatelé v žádném případě zodpovídat za ušlý zisk nebo za jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé v souvislosti s naším webem, našimi Službami nebo těmito Obchodními podmínkami. Používání Služeb je na vaše výhradní riziko. Služby jsou dostupné, bez jakékoli záruky nebo podmínky, výslovné, předpokládané nebo zákonné.

Retailys nezaručuje, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných Materiálů zakoupených nebo získaných prostřednictvím Služeb splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve Službách.

Pokud Retailys nevymáhá svá práva související s těmito Obchodními podmínkami, neznamená to, že se tohoto práva vzdává.

Duševní vlastnictví a obsah našich klientů

Nenárokujeme si žádná práva na duševní vlastnictví nebo Materiály, které poskytujete Službám Retailys. Všechny nahrané Materiály zůstávají vaše. Váš online obchod můžete kdykoli odstranit odstraněním vašeho účtu.

Nahráním materiálů souhlasíte se zpřístupněním vašich Materiálů pro uživatele internetu a Retailys. Jste zodpovědní za soulad materiálů s veškerými platnými zákony nebo předpisy.

Retailys má nevýhradní právo a licenci k používání názvů, ochranných známek, značek služeb a log přidružených k vašemu obchodu za účelem propagace Služby.

Zrušení a ukončení spolupráce

Můžete zrušit svůj účet a ukončit spolupráci s Retailys kdykoli. Pro provedení takového úkonu kontaktujte Retailys na adrese info@retailys.com a poté se řiďte konkrétními pokyny, které vám Retailys udělí.

Po ukončení spolupráce a užívání Služeb některou ze stran z jakéhokoli důvodu:

  • Retailys vám přestane poskytovat služby a nebudete již mít přístup k vašemu účtu;
  • pokud není v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, nebudete mít nárok na vrácení jakýchkoli poplatků, poměrným nebo jiným způsobem;
  • váš online obchod bude převeden do režimu offline.

Vyhrazujeme si právo změnit nebo ukončit Retailys Služby, Obchodní podmínky anebo váš účet z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění. Ukončení Obchodních podmínek se nedotýká jakýchkoli práv nebo povinností, které vznikly před datem ukončení spolupráce.

Retailys může pozastavit nebo ukončit váš účet, pokud máme důvodné podezření, že jste se zapojili do podvodné činnosti v souvislosti s používáním Služeb.

Služby třetích stran

Retailys vám může čas doporučit nebo poskytnout přístup k softwaru třetích stran, aplikacím, produktům, službám nebo odkazům na webové stránky (Služby třetích stran) za účelem vašeho zvážení jejich použití. Váš nákup, přístup nebo použití takovýchto služeb třetích stran je výhradně mezi vámi a příslušným poskytovatelem služeb třetích stran. Kromě těchto Obchodních podmínek souhlasíte také s tím, že budete vázáni dodatečnými Obchodními podmínkami vztahujícími se na služby zakoupené od poskytovatelů služeb třetích stran nebo poskytované těmito službami.

Jakékoli použití služeb třetích stran nabízených prostřednictvím Služeb Retailys je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a je vaší zodpovědností, abyste si před jejich použitím přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů vztahující se na takové služby třetích stran. V některých případech může Retailys obdržet podíl na výnosech od poskytovatelů třetích stran, které vám Retailys doporučuje, nebo které začnete používat prostřednictvím užívání Služeb Retailys.

Berete na vědomí, že Retailys se nezaručuje a nemá kontrolu nad službami třetích stran a za tyto služby třetích stran nenese odpovědnost ani vůči vám ani nikomu jinému. Retailys nezaručuje dostupnost služeb třetích stran a berte na vědomí, že Retailys může kdykoli podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění zakázat přístup k jakýmkoli Službám třetích stran.

Pokud nainstalujete nebo povolíte používání služby třetí strany společně se Službami Retailys, udělujete nám svolení umožnit příslušnému poskytovateli služby třetí strany přístup k vašim datům a jiným Materiálům a podniknout jakékoli další kroky, které jsou nezbytné pro vzájemnou spolupráci služby třetích stran a Služby Retailys, a jakákoli výměna dat nebo jiných Materiálů nebo jiná interakce mezi vámi a poskytovatelem třetí strany je výhradně mezi vámi a tímto poskytovatelem. Retailys nezodpovídá za zveřejnění, úpravu nebo vymazání vašich údajů nebo jiných Materiálů ani za jakékoli související ztráty nebo škody, které můžete utrpět v důsledku používání služby třetích stran nebo přístupem služby třetích stran k vašim údajům nebo jiným Materiálům.

Vztah mezi vámi a jakýmkoli poskytovatelem třetí strany je výhradně mezi vámi a daným poskytovatelem služby třetí strany a společnost Retailys není povinna zasahovat do jakéhokoli sporu mezi vámi a poskytovatelem služby třetí strany.

Retailys není za žádných okolností odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné, represivní, mimořádné, exemplární nebo jiné škody, které vyplývají z jakýchkoli služeb třetích stran nebo vašeho smluvního vztahu s jakýmkoli poskytovatelem služby třetí strany. 

Souhlasíte s tím, že nevznesete na Retailys, případně přidružené společnosti, partnerů, ředitelů, zástupců, zaměstnanců a dodavatelů jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z vašeho používání služby třetí strany nebo vašeho vztahu s poskytovatelem třetí strany.

Autorská práva a duševní vlastnictví

Retailyspodporuje ochranu duševního vlastnictví a žádá své klienty – online obchodníky, aby jednali stejným způsobem. Naší zásadou je reagovat na všechna oznámení o údajném porušení autorských práv. Pokud se někdo domnívá, že jeden z našich obchodníků porušuje jeho práva duševního vlastnictví, může nás kdykoliv kontaktovat na adrese info@retailys.com, abychom mohli případ prošetřit a případně odstranit nebo zakázat přístup k Materiálům, které porušují autorská práva.

Práva třetích stran

Retailys společně se svými přidruženými společnostmi,  klienty nebo kýmkoli, kdo přistupuje k službám Retailys podle těchto Obchodních podmínek, není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, jsou jedinými subjekty, které disponují právy obsaženými v těchto Obchodních podmínkách. Pro vyloučení pochybností tím nejsou dotčena práva žádného nabyvatele těchto podmínek.

Ochrana osobních údajů a ochrana dat

Retailys chrání soukromí vašich osobních údajů a osobních údajů vašich zákazníků. Používáním Služby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že shromažďování, používání a zveřejňování těchto osobních údajů společností Retailys se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.